PRIVACY VERKLARING
Privacy verklaring

GeoRisQ bv hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. GeoRisQ bv houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in voorliggende privacyverklaring;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

GeoRisQ bv, geotechnisch management en adviesbureau, gevestigd aan de Tolnasingel 1, 2411 PV te Bodegraven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens 
GeoRisQ bv
Tolnasingel 1
2411 PV Bodegraven
www.georisqbv.nl

KvK-nummer: 67574009  

 

Contactpersonen directie
C.J.G. (Kees) Lodewijkx (info@georisqbv.nl)

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Maakt u gebruik van de diensten van GeoRisQ bv, bezoekt u onze website of vult u het contactformulier op onze website in, dan kunnen wij de volgende contactgegevens van u verwerken:

 • Uw bedrijfsgegevens, zoals:

  • Bedrijfsnaam

  • Adresgegevens

  • Website gegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • KvK-nummer

  • BTW-nummer

  • Bankrekeningnummer

 • Uw contactpersoon gegevens, zoals:

  • Voor- en achternaam

  • Tussenvoegsel

  • Functie

  • (zakelijk) Telefoonnummer/mobiele nummer

  • (zakelijk) E-mailadres

  • Geslacht

  • Uw IP-adres (alleen bij uw bezoek aan onze website)

 

Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?
GeoRisQ bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contact met u opnemen voor een goede uitvoering van onze dienstverlening.

 • Het afhandelen van uw betaling.

 • U te contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • U te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening en tarieven.

 • U jaarlijks een raamovereenkomst toe te sturen.

 

Uw gegevens aan derden 
GeoRisQ bv behandelt uw gegevens met zorg. Wij verstrekken deze alléén aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van uw opdracht aan ons, of wanneer dit moet volgens de wet.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
GeoRisQ bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens na een advies- of consultancy opdracht blijven voor onbepaalde tijd bewaard. Op verzoek kunnen deze gegevens aangepast of verwijderd worden.

 

Waarom houden wij gegevens van uw bezoek aan onze website bij? 
Op de website www.georisqbv.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden 
GeoRisQ bv verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
GeoRisQ bv gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GeoRisQ bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@georisqbv.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
GeoRisQ bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@georisqbv.nl.

 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming

 

Vragen

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Dan beantwoorden wij deze graag voor u. U kunt ons hierover bereiken via het telefoonnummer 06 - 413 376 05 of stel uw vraag via info@georisqbv.nl.