RISICOMANAGEMENT

Conform ISO 31000 is de definitie van een risico: 

Risico is het effect van onzekerheid op het behalen van doelstellingen

 

PROCES

Een beheerst en gecontroleerd (ontwerp)proces dient in principe onderstaande (ontwerp)stappen te volgen. Hierbij blijft de communicatie tussen de verschillende partijen tijdens het gehele ontwerpprooces van groot belang.

  1. Zet de juiste personen bij elkaar om de randvoorwaarden, uitgangspunten, en raakvlakken te bepalen

  2. Verzamel de juiste relevante data voor het ontwerp

  3. Voer de analyse uit en bepaal de ontwerp- en uitvoeringsrisico’s

  4. Beoordeel risico’s en mogelijke beheersmaatregelen

  5. Voer het ontwerp uit rekening houdend met de risico’s en de beheersmaatregelen

  6. Communiceer gedurende het gehele ontwerp- en uitvoeringsproces

  7. Verifieer continu het ontwerpproces en de uitvoering

RISICO GESTUURD GEOTECHNISCH GRONDONDERZOEK

Voordat een project daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden, dient helder te zijn welke gevolgen het project heeft voor diverse bodemaspecten: bodemkwaliteit, - stabiliteit, explosieven, archeologie, geologisch, milieuhygiëne en geotechnisch. Vanwege de keuze voor uitvoering van bijvoorbeeld de werkzaamheden binnen geïntegreerde contracten is het vooraf verkrijgen van inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan het project van groot belang. Geotechnische risico’s spelen hierbij een belangrijke rol. Op basis van de, vanuit het geotechnisch onderzoek, geïnventariseerde risico’s, kan tot een verantwoorde keuze door een uitvoerende partij gekomen worden. Daarnaast is het mogelijk te komen tot een transparante verdeling van (geotechnische) risico’s tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

 

Het geotechnisch onderzoek dient risico gestuurd en gefaseerd te worden uitgevoerd. De resultaten van onderzoek uit de vorige fase(n) leveren input voor beslissingen in de volgende fase(n) met betrekking tot aantallen, diepte en type onderzoek en maatgevende locaties.